sierpień, 2024

27sierpień01wrzesieńOdosobnienie z Pemą Salem. Prawdziwy Człowiek - nasz najgłębszy potencjał

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy Cię na odosobnienie z Pemą Salem, do zanurzenia się w częstotliwości Esencji i Obecności—filarów ucieleśnionej i Wszystko Obejmującej Rzeczywistości.
Przyjęcie Wszystko Obejmującej Rzeczywistości oznacza rozkwit do naszego pełnego potencjału na wszystkich poziomach istnienia. To uzdrowienie, które delikatnie spala wyimaginowane ograniczenia i uwalnia naszego ducha i wrażliwość, naszą siłę i możliwości łączy nas ponownie z naszą prawdziwą naturą oraz samą Naturą, dla prawdziwego, znaczącego, spełnionego i autentycznego Życia i Bycia.
Podczas dni z Pemą, możesz dotknąć tego co Głęboko Surowe i Nagie, dla urzeczywistnienia twojego unikalnego, pięknego istnienia, a także głęboko nieskończonej jedności ze Źródłem.
Przyłącz się do nas na 6 dni Radosnej eksploracji i delikatnego dotyku dla Twojej duszy, głębokiej transmisji i inicjacji, integracji i tańca. Dla klaryfikacji i objęcia wewnętrznego piękna, w przestrzeni Delikatnej, Silnej i Głębokiej transformacji.
Na odosobnionych z Pemą masz rzeczywistą szansę zmienić swoje życie.
Pema jest mieszaniną ucieleśnionej, mocno stąpającej po Ziemi natchnionej Duszą kobiety oraz prawdziwego, potężnego przewodnika w prawdzie i w tych burzliwych czasach, kiedy życie bywa tak zagmatwane i pełne wyzwań.
Naucza, jak zestroić nasze energie męskie i żeńskie w świętym związku, o relacjach, seksualności, o Ziemi i naszych ciałach, jak czuć głębiej, jak wziąć odpowiedzialność za nasze doświadczenie życia i jak otworzyć się na doliny wrażliwości – aby prawdziwe uzdrowienie mogło nastąpić.
Ten wyjazd to kompozycja po prostu bycia w rozmowie z Pemą i głębokich praktyk medytacyjnych oraz ruchu. Medytacje z Pemą są jak sięganie nieskończoności nieba. Taniec z Pemą jest jak modlitwa dla Ziemi. Najprawdopodobniej opuścisz to odosobnienie z głębszym zrozumieniem siebie, z jasnością i kierunkiem dla kolejnych kroków w twoim życiu osobistym, z reintegracją niektórych młodych części ciebie oraz z ogromnym workiem inspiracji i pamięcią nowych i aspektów twojej duszy.
HARMONOGRAM ODOSOBNIENIA:
27.08 (wtorek):
godz. 14-17: Przyjazdy
godz. 18.30: Kolacja
godz. 20-21.30: Powitanie i Inspiracja
28.08 (środa):
godz. 8-9: Śniadanie
godz. 10-12.30: Sesja 1, medytacja i czas na pytania
godz. 13: Obiad
godz. 15-17.30: Sesja 2, medytacja i czas na pytania
godz. 18.30: Kolacja
godz. 20-21.30: Ognisko (opcjonalnie)
29 sierpnia (czwartek):
godz. 8-9: Śniadanie
godz. 10-12.30: Sesja 3 – medytacja i czas na pytania
godz. 13: Obiad
godz. 15-17.30: Sauna i bania (opcjonalnie)
godz. 18.30: Kolacja
godz 20-22: Sesja 4, medytacja w ruchu
30 sierpnia (piątek):
godz. 8-9: Śniadanie
godz. 10-12.30: Sesja 5, medytacja i czas na pytania
godz. 13: Obiad
godz. 15-17.30: Sesja 6; praktyki wrażliwości
godz. 18.30: Kolacja
godz. 20-21.30: Sesja trawienia i spotkanie towarzyskie
31 sierpnia (sobota):
godz. 8-9: Śniadanie
godz. 10-12.30: Sesja 7, medytacja i czas na pytania
godz. 13: Obiad
godz. 15-17.30: Sesja 8, Sesja troski z muzyką
godz. 18.30: Kolacja
godz. 19.30-21.30: Sauna i bania (opcjonalnie)
1 Wrzesień (niedziela):
godz. 8-9: Śniadanie
godz. 10-12.30: Sesja 9, Medytacja i czas na pytania (zamknięcie odosobnienia)
godz. 13: Obiad
godz. 14-16: Wyjazd
Pema Salem
Pema Salem to 45-letnia kobieta duńskiego pochodzenia i nauczycielka duchowa, która od 2001 roku jest w służbie dla grup i spotkań na całym świecie, w krajach takich jak Hiszpania, Niemcy, Norwegia, USA, Szwecja, Dania, Włochy, Wielka Brytania, Szkocja, RPA, Indie i inne.
Duchowa podróż i podstawy nauczania Pemy Salem sięgają ponad 22 lat radykalnego przebudzenia w każdym aspekcie Źródła, od Miłości i Serca, przez Klarowność i Ciszę, aż po ludzką Pełnię i ucieleśniony Byt-Duszę w jedności z Potęgą Kreacji.
W kultywowaniu Prawdy, Życia i Pasji, poprzez głębokie zjednoczenie ze Źródłem i przyjęcie transmisji od niektórych z największych Mistrzów wszech czasów, stała się przykładem naszego potencjału Prawdziwego Człowieka
Doświadczywszy pełni życia – w macierzyństwie, małżeństwie, pracy i nieograniczonej kreatywności – aż po najgłębsze zjednoczenie z Siłą Natury, Kosmosem i tym, co Poza Pema wciąż ewoluuje w stronę nieskończoności naszego prawdziwie ludzkiego potencjału, w Najgłębszej Intymności z Istnieniem i Potęgą Kreacji.
W 2019 roku Pema założyła centrum o nazwie Nari Sanctuary w Danii, które od tego czasu zbudowała i upiększyła wraz z wolontariuszami i odwiedzającymi w oparciu o dbałość, kreatywność i radość. Nari przyjmuje wszystkich, którzy pragną zagłębić się w naturalnym pulsie Życia w Nieskończonej głębi i intymności z Potęgą Kreacji. Kobiecy aspekt Boga jest tam głęboki, wszechobejmujący silny i pracuje z każdym wchodzącym do tego miejsca przez skórę i kości.
Pema pracuje online, podróżując do różnych krajów i w swoim centrum. Oferuje publikacje pisemne, dźwiękowe i wideo oraz dedykowane grupy online podróżnikom na Drodze Prawdy.
Praca inicjowania Istnienia i Ciała do Wszystko Obejmującej Rzeczywistości – Obecności i Czystej Esencji – jest głęboką pasją Pemy, z którą pracują ludzie z całego świata.
WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z ANGIELSKIEGO NA JĘZYK POLSKI!
TERMIN: 27 sierpień – 1 wrzesień 2024 (wtorek – niedziela)
MIEJSCE: Uzdrowisko, Kamionek Wielki 66 A, Kamionek Wielki, www.uzdrowisko.love
ROZPOCZĘCIE: 27 sierpień godz. 18.30 (rozpoczynamy kolacją)
ZAKOŃCZENIE: 1 września godz. 13.30 (kończymy obiadem)
CENA WARSZTATU: 1500 zł + koszty zakwaterowania i wyżywienia
EARLY BIRD: 1300 zł (przy wpłacie zaliczki do 30.05) + koszty zakwaterowania i wyżywienia
CENA NOCLEGU I WYŻYWIENIA (WEGE): 1250 zł w pokojach 2 – 4 osobowych (o tym w jakim będziesz pokoju decyduje kolejność zgłoszeń)
KONTAKT: Anna 535 318 279, info@uzdrowisko.love
ZAPISY: Konieczna rejestracja mailowa na adres info@uzdrowisko.love (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia).
Następnie prosimy o wpłatę zadatku w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
Brak wpłaty zadatku w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt.
Zadatek za pobyt w wysokości 300 zł prosimy wpłacać na konto Dom Uzdrowisko 49116022020000000378544847 z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „pobyt 27.08-1.09, imię i nazwisko”. Zadatek na miesiąc przed warsztatem staje się bezzwrotny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
You are invited for a retreat with Pema Salem of immersing yourself in the frequency of Essence & Presence. The pillars of embodied and All-Inclusive Reality.
To embrace All-Inclusive Reality means a blossoming into our full potential on all levels of being. A healing that softly burns away the imaginary limitations and sets free our spirit and vulnerability, our strength and capacity, that reconnects us with our true nature as well as nature itself, for a real and meaningful, a fulfilled and authentic Life and Being.
In days with Pema, you get to touch the Raw and Soulfully Naked for the actualisation of your unique and beautiful existence as well as the profoundly endless unity with Source.
Come join us for 6 days of Joyous exploration and tender touch on the Soul, for profound transmission and initiation, for integration and dance. For clarification and embrace of inner Beauty, in a space of Soft, Strong and Deep transformation.
In Pema’s Retreats you have a real chance to change your life.
Pema is a mixture of an embodied, down to Earth and Soul-infused woman & a true, powerful guide in truth and in those stormy times, when life can be so confusing and challenging.
She is teaching about how to align our masculine & feminine energies in sacred union, about relationships, sexuality, about the Earth & our bodies, how to feel deeper, how to take responsibility for our life experience & how to open to the valleys of vulnerability – for true healing to occur.
This retreat is a composition of simply being in conversation with Pema & deep meditation practises & movement – while meditating with Pema feels like reaching the endlessness of the sky and dancing with Pema feels like a prayer for the Earth. Most likely you will leave this retreat with a deeper understanding of yourself,
with clarity and direction for your next steps in your personal life, with a re-integration of some young parts of you, and a huge bag of inspiration and soul remembrance.
SCHEDULE:
27 Aug:
14-17: Arrivals
18.30: Dinner
20-21.30: Welcome Meeting & Inspirational Talk
28 Aug:
8-9: Breakfast
10-12.30 – Session 1; Meditation & Enquiry
13-14 Lunch
15-17.30: Session 2; Continuation Enquiry
18.30: Dinner
20-21.30: Bonfire available
29 Aug:
8-9: Breakfast
10-12.30 – Session 3 – Meditation & Enquiry
13-14 Lunch
15-17.30: Sauna & Hottub available
18.30: Dinner
20-22: Session 4; Movement Meditation
30 Aug:
8-9: Breakfast
10-12.30 – Session 5; Meditation & Enquiry
13-14 Lunch
15-17.30: Session 6; Vulnerability Practices
18.30: Dinner
20-21.30: Digestion session & social
31 Aug:
8-9: Breakfast
10-12.30 – Session 7; Meditation & Enquiry
13-14 Lunch
15-17.30: Session 8; Care Session & music
18.30: Dinner
19.30-21.30: Sauna & Hottub available
1 Sep:
8-9: Breakfast
10-12.30: Session 9; Meditation & Enquiry (Closing retreat)
13-14: Lunch
14-16: Departure
Pema Salem
Pema Salem is a 45 year old danish born woman and spiritual teacher, who has been in service since 2001 for groups and gatherings across the globe in countries like Spain, Germany, Norway, USA, Sweden, Denmark, Italy, UK, Scotland, South Africa, India and more.
The spiritual journey of- and foundation behind the teaching of Pema Salem, reaches across 22+ years of radical awakening to every aspect of Source, from Love and Heart, over Clarity and Silence to human Wholeness and embodied Soul Being in union with the Power of Creation. In cultivation of Truth, Life and Passion, she through deep merging with Source and in absorption of transmissions from some of times greatest Masters, has become an example of our True Human potential.
With a full life lived – in motherhood, marriage, work and boundless creativity – unto the deepest of union with the Force of Nature, the Cosmic and Beyond – Pema has and continues to evolve into the endlessness of our true human potential in the
Deepest of Intimacy with Existence and the Power of Creation.
In 2019 Pema founded a centre called Nari Sanctuary in Denmark, which she since has built and beautified with volunteers and visitors on a wind of care, creativity and joy. Nari embraces anyone Wishing to deepen in the natural pulse of Life in Endless depth and intimacy with the Power of Creation. The Divine Feminine there is deep, all-inclusive and strong and works everyone entering the place through skin and bone.
Pema works online, on tours and in her sanctuary. She offers written, audio and video publications as well as dedicated online groups to travellers on the Journey of Truth.
The work of initiating the Being and Body to All-Inclusive Reality – Presence and pure Essence – is a deep passion of Pema’s and she has received people from all over the world.
DATE: August 27 – September 1, 2024 (Tuesday – Sunday).
PLACE: Uzdrowisko, Kamionek Wielki 66 A, Kamionek Wielki, www.uzdrowisko.love
STARTING: August 27 at 6 pm (we start with dinner)
ENDING: September 1 2:30 pm (we end with dinner)
WORKSHOP PRICE: PLN 1500 + accommodation and food costs
EARLY BIRD: 1300 PLN (in case of advance payment up to 30.05) + accommodation and food costs
PRICE OF ACCOMMODATION AND FOOD (VEGE): PLN 1250 in rooms for 2 – 4 people (which room you will be in is determined by the order of registration)
CONTACT: Anna 535 318 279, info@uzdrowisko.love
REGISTRATION: Email registration required at info@uzdrowisko.love (with name, phone number, date and title of event).
Then please pay a deposit within one week of registration.
Failure to pay the deposit within 7 days will cancel the reservation for the workshop and stay.
Please pay the deposit for your stay in the amount of 300 PLN to the account Dom Uzdrowisko 49116022020000000378544847 with your name and description: „stay 27.08-1.09, name”. The deposit one month before the workshop becomes non-refundable.

Zobacz więcej

Kiedy?

Sierpień 27 (Wtorek) 18:30 - Wrzesień 1 (Niedziela) 13:30

X